Πληροφορίες για ερευνητικά, επιμορφωτικά και αναπτυξιακά έργα στα οποία είχα ή έχω συμμετοχή, χωρισμένα σε διεθνή και Ελληνικά.

 • COMPUTATIONAL THINKING AT SCHOOL: (1/9/2019-31/8/2022). Επιστημονικός Συντονιστής για το Πανεπιστημιο Αιγαίου του ποργράμματος Erasmus+ (2019-1-EL01-KA201-062883), Ανταλλαγής καλών πρακτικών, με τίτλο: Computational Thinking at School, (CompuT), διάρκειας τριών ετών [01/09/2019-31/8/2022], και προυπολογισμού 226.131,00€. Στο πρόγραμμα Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ2, Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, συμμετέχουν Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Νορβηγία, με συντονιστή την Δνση Β’θμιας Εκπαίδευσης Δωδ/σου που υπέβαλε και την πρόταση σε συνεργασία με το Παν/μιο Αιγαίου. Στο πρόγραμμα θα επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί Β’θμιας εκπαίδευσης στην ενσωμάτωση της Υπολογιστικής Σκέψης στην εκπαιδευτική τους πρακτική.

 • CRETLIT (2016-2017). Coordinator of the structured course and training events program CRETLICT, for the professional development of teachers, in the framework of Erasmus+/Key Action 1: Learning Mobility of Individuals/Mobility project for school education staff/Staff training”. The course focuses on areas of Information and Communication Technology (ICT) enhanced learning and teaching, as well as in using foreign languages and European cultural environment. Title of the professional development course: “Creative learning and teaching using ICT and the cultural environment” – CRETLICT. For the detailed description of the course see project page: Erasmus+ KA1:CRETLICT

 • INTERACTION ΑNALYSIS – supporting participants in technology based learning activities»: (2005-2006). Jointly Executed Integrated Research Project στα πλαίσια του Kaleidoscope NoE. Υπεύθυνη κα Αγγελική Δημητρακοπούλου. Αποτελεί συνέχεια του έργου ICALTS που αναφέρεται παρακάτω.

 • RECOIL (2004-2006). Resources for COllaborative Inquiry Learning. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-learning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπεύθυνος: Dr. Wouter R. van Joolingen, Universiteit van Amsterdam, Graduate School of teaching and learning. Επιστημονικά υπεύθυνη για το Παν/μιο Αιγαίου η Καθ. Αγγελική Δημητρακοπούλου. Οι αρμοδιότητες στα πλαίσια της συνεργασίας περιελάμβαναν: α) διερεύνηση της προώθησης της συνεργατικής διερευνητικής μάθησης στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πράξη με την σύνθεση των προσεγγίσεων από τρία σχετικά ερευνητικά συστήματα (ModellingSpace, CoLaB και VITEN), β) συγκριτική μελέτη των τριών έργων και γ) ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του έργου και της αποθήκης πόρων για την συνεργατική διερευνητική μάθηση.

 • ICALTS: (2004-2005). Interaction & Collaboration Analysis supporting Teachers & Students Self-regulation. Jointly Executed Integrated Research Project στα πλαίσια του Kaleidoscope NoE. Υπεύθυνη κα Αγγελική Δημητρακοπούλου. Οι αρμοδιότητες στα πλαίσια της συνεργασίας περιλαμβάνουν: διερεύνηση, σχεδιασμό και υλοποίηση εργαλείων ανάλυσης της υποστηριζόμενης από τεχνολογία συνεργατικής μάθησης. Σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του δικτυακού τόπου του έργου.

 • MOSIL (2004-2005). Mobile Support for Integrated Learning. Jointly Executed Integrated Research Project στο πλαίσιο του Kaleidoscope NoE. Υπεύθυνος καθ. Pierre Dillenbourg, Center for Research and Support of Training and its Technologies, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (CRAFT). Οι αρμοδιότητες μου στο πλαίσιο της συνεργασίας περιελάμβαναν: α) σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση σεναρίων για την αξιοποίηση φορητής τεχνολογίας στην εκπαίδευση β) ανάπτυξη τυπικής αναπαράστασης  σεναρίων για αυτοματοποιημένη υλοποίηση.

 • MODELLINGSPACE: (2001-2003), Information Society Technologies,  IST- 2000-25385, Education and Training, School of Tomorrow, Space of Ideas expression, modelling and collaboration for the development of imagination, reasoning and learning. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για το εκπαιδευτικό σύστημα τεσσάρων χωρών (Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο και Πορτογαλία). Επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Καθ. Αγγελική Δημητρακοπούλου. Οι αρμοδιότητες μου περιελάμβαναν: α) συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων: D01-User Requirements, D02-Pedagogical approach, β) Παιδαγωγική επικύρωση με αξιολογική έρευνα πεδίου και γ) Σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων.

 • PARACHUTE: Parallel Constraint Handling for User Technologies (PARACHUTE), ESPRIT Project, EP 9134 (May 1994 Sept. 1996). Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος χρονοδρομολόγησης πληρωμάτων αεροσκαφών. Υπέυθυνος: Καθ. Κων/νος Χαλάτσης. Στα πλαίσια του προγράμματος μεταξύ άλλων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε περιβάλλον: (UNIX, C++ & ORACLE) λογισμικό βέλτιστης επιλογής δρομολογίων με βάση το γενικό πρόβλημα της βέλτιστης διαμέρισης συνόλου (Set Partitioning).

 • «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ» – ΠΑΚΕ: (28/11/2018-31/10/2019). Επιστημονικός συνεργάτης στο έργο με τίτλο «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ», και κωδικό 5833.01 το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ». της ενταγμένης, στο ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βιου μάθηση, Πράξης με τίτλο και MIS 5000065 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Πολίτη. Το πρόγραμμα είχε βασικό σκοπό την κατάρτιση 300 νέων επιμορφωτών ΤΠΕ Β’ Επιπέδου σε ΠΑνεπιστημιακά ΚΕντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Στο πλαίσιο του έργου αυτού οι αρμοδιότητες μου περιλαμβάνουν: 1) Επιστημονικά Υπεύθυνος για την επιμόρφωση των των επιμορφωτών Α’θμιας Εκπαίδευσης, 2) Συντονιστής της ομάδας παραγωγής πρόσθετου εκπαδευτικού υλικού για την επιμόρφωση της Α’θμιας Εκπαίδευσης, 3) σχεδιασμός και δημιουργία πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και 4) διδασκαλία στο ΠΑΚΕ Κορίνθου. Στο ξεχωριστό υποέργο της παραγωγής πρόσθετου επιμορφωτικού υλικού συντόνισα εξαμελή ομάδα εργασίας που παρήγαγε υλικό για τουλάχιστον 35 ώρες, από
  απόσταση, επιμόρφωσης κυρίως σε νέες ενότητες που δεν κάλυπτε το υπάρχον υλικό.

 • ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ «ΚΑΣΤΟΡΑΣ» (BEBRAS): 1/12/2017-Σήμερα. Συντονιστής της Ελληνικής οργανωτικής επιτροπής και εκπρόσωπος στη διεθνή κοινότητα του μαθητικού διαγωνισμού Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης «Κάστορας» (Bebras.gr). Ο διαγωνισμός, Bebras® ή «Κάστορας», ξεκίνησε ως ιδέα της Καθηγήτριας Valentina Dagiene, του University of Vilnius της Λιθουανίας, το 2004, με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής Παιδείας. Ο διαγωνισμός «Κάστορας» αποτελεί, σήμερα, μια διεθνή πρωτοβουλία, της ομώνυμης κοινότητας (The Bebras Community, http://bebras.org), με σκοπό την ανάπτυξη της Πληροφορικής και κυρίως της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking), μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητριών και μαθητών. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε μαθήτριες και μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από την προσχολική ηλικία έως και το Λύκειο. Όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως διοργανώνουν τον διαγωνισμό Bebras, ο οποίος αποτελεί την εξωσχολική δραστηριότητα Πληροφορικής με το πολυπληθέστερο κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2017 ο «Κάστορας» πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες από 40 διαφορετικές χώρες και συνολικά έλαβαν μέρος περίπου δύο εκατομμύρια μαθητές και μαθήτριες. Το σχολικό έτος 2018-2019 ο «Bebras» πραγματοποιήθηκε σε 56 διαφορετικές χώρες και συνολικά έλαβαν μέρος περίπου 2.700.000 μαθητές και μαθήτριες. Την ίδια χρονιά διοργανώθηκε και στην Ελλάδα για πρώτη φορά το, πιλοτικά, από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής (LTEE lab) (http://ltee.aegean.gr) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνεργασία πλήθους φορέων, ενώσεων και εθελοντών. Στον πρώτο διαγωνισμό που υλοποιήθηκε στα σχολεία στο διάστημα 25/02/2019 -08/03/2019, έλαβαν μέρος 398 σχολεία και περισσότεροι από 13.000 μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης από όλες τις περιφέρειες της χώρας.Στο πλαίσιο της συμμετοχής και της διοργανωσης του διαγωνισμού Bebras στην Ελλάδα συμμετείχα, επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας, στα εντατικά εργαστήρια δημιουργίας και επιλογής θεμάτων του διαγωνισμού που διοργανώνονται κάθε χρόνο από την κοινότητα bebras:

  • 14th International Bebras Tasks Workshop (IBW2018), 7-11 Μαΐου 2018, Bebras Community & Cyprus Computer Scociety, Protaras, Cyprus.
  • 15th International Bebras Tasks Workshop (IBW2019), 12-17 Μαΐου 2019, Bebras Community και το Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Hungary.

  Για της ανάγκες του διαγωνισμού αναπτύχθηκαν δικτυακός τόπος και σύστημα αυτόματης διαχείρισης και υλοποίησης του διαγωνισμού, επίσης οργανώθηκε διαδικασία συνεισφοράς θεμάτων από Έλληνες επιστήμονες, αναλύονται δεδομένα από τη συμμετοχή των μαθητών στον διαγωνισμό και διοργανώνονται επιμορφώσεις για τον διαγωνισμό και την υπολογιστική σκέψη.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ: (1/8/2016-30/9/2016 & 1/8/2019-30/9/2019). Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωροευαίσθητων παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας για φορητές συσκευές για την εκδήλωση Ανοικτές Πόρτες/Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που διοργανώνουν στη Ρόδο οι Rhodes International Culture & Heritage Society (RICHeS). Οι Ανοικτές Πόρτες είναι μια πρωτοβουλία της RICHeS που ξεκίνησε το 2010. Έκτοτε έχει εξελιχθεί σε δημοφιλές πολιτιστικό γεγονός της πόλης της Ρόδου, με χιλιάδες επισκέπτες, ντόπιους και τουρίστες.Για τις Ανοικτές Πόρτες έχω συντονίσει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη δύο παιχνιδιών: 1) Για τις Ανοικτές Πόρτες του Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Οι Ιππότες της Ρόδου» το παιχνίδι μυστηρίου «Rhodes 1521» με θέμα τους Ιππότες. και 2) Για τις Ανοικτές Πόρτες του Σεπτεμβρίου 2019 το διαδραστικό οδηγό-παιχνίδι «Ανοικτές Πόρτες 2019» με θέμα την διαδραστική ιστορική ξενάγηση σε επιλεγμένα μνημεία.Τα παιχνίδια εκτελούνται στις φορητές συσκευές των επισκεπτών στο φυσικό σκηνικό της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου δίνοντας πληροφορίες με βάση το θέμα της εκδήλωσης. Τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα και αξιοποιούνται σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις από εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς συλλόγους και επισκέπτες.

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: (1/9/2016-Σήμερα)Επιστημονικά υπεύθυνος για την εισαγωγή και την αξιοποίηση τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο ΠΜΣ Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων στο πλαίσιο του έργου: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας και τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ανάγκες των μαθημάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών». Στο πλαίσιο του έργου αυτού διαμορφώθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (Moodle + BBB) και εκπαιδεύτηκαν διδάσκοντες και φοιτητές/ριες στην αξιοποίηση της. Ιδιαίτερη προσπάθεια δόθηκε στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας-μάθησης με κοινωνική αλληλεπίδραση και συνεργασία. Ένα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιείται πλεόν διαδικτυακά (30%-50%) μειώνοντας το κόστος φοίτησης και διατηρώντας το απαραίτητο επίπεδο ποιότητας στην παρακολούθηση των δράσεων του ΠΜΣ.

 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ»: (1/12/2012-31/12/2017). Επιστημονικός συνεργάτης στη Διαδικτυακή Κοινότητα Πρακτικής (ΔΚΠ) και Μάθησης «Σχολικοί Κηπουροί» (http://blogs.sch.gr/schoolgardens) του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών στο πλαίσιο του Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  «Σχολικοί Κήποι» σε συνεργασία με τη Δ/νση Α’θμιας Εκπ/σης & τη Δ/νση Β’θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας, το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας και τον Δήμο Έδεσσας. Βασικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της ΔΚΠ είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός της ΔΚΠ, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου της ΔΚΠ και ο σχεδιασμός της διαχείριση αυτής. Διαχειρίστρια του έργου είναι η υπεύθυνη του ΚΠΕ κ. Θεοδωρίδου Σοφία. Η ΔΚΠ «Σχολικοί Κηπουροί» αναπτύχθηκε περισσότερο με εθελοντική συμμετοχή των μελών της ενώ οι απαιτούμενοι πόροι ελαχιστοποιήθκαν με την αξιοποίηση των υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και την τεχνολογική αρωγή του Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΕΣ. Από την έρευνα στο πλαίσιο της δράσης αυτής σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των Διαδικτυακών Κοινοτήτων, την διαχείριση τους και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχουν δημοσιευτεί αποτελέσματα σε συνέδρια και διεθνή περιοδικά.

 • ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: (1/3/2013-30/9/2014). Επιστημονικός συνεργάτης στο έργο: «Τεχνο-Ανακύκλωση: Ανάπτυξη διαδραστικής μεθοδολογίας καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, διδασκαλίας και απομυθοποίησης της επιστήμης, κατασκευάζοντας πειραματικές συσκευές από ανακυκλώσιμα υλικά» (http://technorecycle.gr/) στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ ΙΙΙ – Ανάπτυξη ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Πειραιά (Πράξη ΟΠΣ 383575) του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ομ. Καθ. Ζήσο Αθανάσιο και σε συνεργασία με τον Καθ. Αντώνιο Μπαλντούκα. Οι αρμοδιότητες μου στο πλαίσιο του έργου αφορούσαν στην τεχνική έκθεση της διοργάνωσης διαδραστικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, στον σχεδιασμό του ιστοτόπου του προγράμματος και τη διάχυση των αποτελεσμάτων

 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, Ψηφιακό Εκπαιδευτικό: (2/2/2012 – 31/8/2012 & 2/1/2013 – 1/08/2013) (http://dschool.edu.gr/). Συνεργάτης ερευνητής στο έργο του ΙΤΥΕ με τίτλο «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441). Στο πλαίσιο του έργου έγινε α) σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού Διαδραστικού υλικού, καθώς και η επιλογή και προσαρμογή κατάλληλου υπάρχοντος υλικού, για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής μορφής των σχολικών βιβλίων σύμφωνα με τις κατά περίπτωση παιδαγωγικές και τεχνικές προδιαγραφές και β) περιγραφή των αντικειμένων του υλικού αυτού για την ανάρτηση τους στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο». Η συμμετοχή μου στο έργο αφορούσε τον σχεδιασμό και τη  ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων των μαθηματικών και ανάρτηση μαθησιακών αντικειμένων στο αποθετήριο. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου Καθ. Χρόνης Κυνηγός.

 • ΟΜΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΑΙΤΥ: (1/6/2011-31/12/2012). Επιστημονικός συνεργάτης στην ομάδα εφαρμογών της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση του ΕΑΙΤΥ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΑΙΤΥ No Δ240/21-03-2011_ΤΕΚ για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Οι αρμοδιότητες μου περιελάμβαναν συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για:

  • Εμπειρογνωμοσύνες και επιστημονική τεκμηρίωση σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση
  • Εκπόνηση, τροποποίηση, επικαιροποίηση επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  • Εκπόνηση υλικού πιστοποίησης εκπαιδευτικών
  • Προσαρμογή επιμορφωτικού υλικού για τις ανάγκες υλοποίησης μικτού μοντέλου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

  Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ19/20 με την επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Βασίλειο Κόμη

 • ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Εκπόνηση ΠΣ Πληροφορικής/ΤΠΕ και οδηγού Εκπαιδευτικών: (29/10/2010-31/12/2012).  Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων σπουδών ΤΠΕ και Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη», του ΙΕΠ (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), με υπεύθυνο επιστημονικού συντονισμού τον Αν. Καθ. Αθανάσιο Τζιμογιάννη. Ειδικότερα συμμετείχα στο Υποέργο 1 με τίτλο: «Εκπόνηση προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό – Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής αναπτύχθηκαν σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τον εγγραμματισμό στις ΤΠΕ και την Πληροφορική που είναι συμβατά με τα διεθνή πρότυπα όπως του ACM και του ISTE. Επίσης εκπονήθηκε και συντάχθηκε οδηγός εκπαιδευτικού με υλικό και μαθησιακά σχέδια για την υλοποίηση του νέου ΠΣ.

 • ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Επιμόρφωση και Πιλοτική Εφαρμογή των ΠΣ: (21/10/2011-30/11/2012). Εμπειρογνώμονας για την υποστήριξη των επιμορφωτικών διαδικασιών και των επιμορφωτών κατά την διάρκεια των επιμορφωτικών δράσεων στο πλαίσιο του έργου στο πλαίσιο του έργου: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη», ΙΕΠ (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), για τις ανάγκες του Υποέργου 7 με τίτλο: «Σχεδιασμός παρακολούθηση και εσωτερική/διαμορφωτική αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και των διαδικασιών επιμόρφωσης». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εκπονήθηκε επιμορφωτικό πρόγραμμα και υλικό και συντονίστηκε επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς των πιλοτικών σχολείων, τους διευθυντές και τους σχολικούς συμβούλους. Η επιμόρφωση αφορούσε στην εφαρμογή και την αξιολόγηση του νέου ΠΣ Πληροφορικής.

 • ΠΑΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: (8/6/2011-31/3/2012). Το ΠΑνεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου επιμορφώνει επιμορφωτές εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη στο πλαίσιο του προγράμματος έργου «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση». Επιστημονική υπεύθυνη του έργου και συντονίστρια του ΠΑΚΕ είναι η καθ. Αγγελική Δημητρακοπούλου. Στο πλαίσιο του έργου συμμετείχα από τη θέση του αναπληρωτή συντονιστή του ΠΑΚΕ α) στην σύνταξη της πρότασης ανάληψης του έργου, β) στην οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΑΚΕ και γ) στην υλοποίηση μαθημάτων ως επιμορφωτής.

 • ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗ ΡΟΔΟ: (1/2/2010-30/6/2010). που υλοποίησε το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του ΤΕΠΑΕΣ για τον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε επιμόρφωση 20 εκπαιδευτικών και 60 μαθητών περίπου από σχολεία όλων των βαθμίδων του δήμου ροδίων στην εκπαιδευτική ρομποτική με την χρήση υλικού lego mindstorms που χορηγήθηκε από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Η επιμορφωτική προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν αυτή του αρχιτεκτονικού στούντιο. Από τις 20 ομάδες που συμμετείχαν στην επιμόρφωση 4 μετά από προκριματικό αγώνα συμμετείχαν με χορηγίες του Δήμου Ροδίων στον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής στις 12 Ιουν 2010 στην Αθήνα (http://wrohellas.gr) και μία από αυτές κατέκτησε την πρώτη πανελλήνια θέση στην κατηγορία του Λυκείου. Η πρωταθλήτρια ομάδα των μαθητών Νικολαΐδη Κωνσταντίνο και Χατζημάρκο Βασίλη και προπονητή τον Κλαδογένη Δημήτριο εκπροσώπησε την χώρα στον παγκόσμιο διαγωνισμό στην Μανίλα των Φιλιππινών τον Νοέμβριο του 2010. Αρμοδιότητες μου στο έργο ήταν ο σχεδιασμός του επιμορφωτικού υλικού, η επιλογή και επιμόρφωση των επιμορφωτών, η αξιολόγηση του έργου, η διοργάνωση του προκριματικού αγώνα και γενικά η διοικητική μέριμνα του επιστημονικού και επιμορφωτικού μέρους. Επιστημονική υπεύθυνη του έργου η καθ. Αγγελική Δημητρακοπούλου.

 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: (26/3/ – 6/4/2008) του ΥΠΕΠΘ/ΕΥΕ/ΚΠΣ/Α1 και ειδικότερα του υποέργου «Προγράμματα εκπαίδευσης 120 επιμορφωτών», που αφορά στην εκπαίδευση 120 μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ19-20, ώστε να αξιοποιηθούν ως επιμορφωτές διδακτικής της Πληροφορικής στο πλαίσιο του έργου. Τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών είχαν συνολική διάρκεια 50 ωρών και έλαβαν χώρα μέσα στο διάστημα 26 Μαρτίου – 6 Απριλίου 2008 στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Συμμετείχα ως επιμορφωτής και επιστημονικός συνεργάτης, μέλος της ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Πιντέλα Παναγιώτη και τα καθήκοντά μου περιελάμβαναν εκτός από την επιμόρφωση τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού.

 • ΕΠΙΝΟΗΣΗ: (2007-2008). «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για Ήπια Νοητική Καθυστέρηση», στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (μέτρο 1.4, πράξη 1.1.4α). Στο έργο επιμορφώθηκε σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών για 400 ώρες στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών στην μαθησιακή διαδικασία. Η αρμοδιότητες μου στο έργο ήταν επιμορφωτής και υπεύθυνος του επιμορφωτικού κέντρου για τη Ρόδο. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μεϊμάρης Μιχάλης, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε του Ε.Κ.Π.Α.

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (e-learning) ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: (2007-2008). Έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Νοτίου Αιγαίου. Κύριος στόχος του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 40 περίπου ηλεκτρονικών μαθημάτων (e-learning modules) για θέματα τοπικής ιστορίας, πολιτισμού καθώς και για περιβαλλοντικά και πολιτισμικά ζητήματα. Τα μαθήματα είναι ανοικτά στο κοινό στη δνση: http://lms.nad.gr. Η βασική μου αρμοδιότητα στο έργο ήταν ο συντονισμός της ομάδας ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιοποίησης καθώς και η διαχείριση του έργου. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ήταν η καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη.

 • Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – “∆ιασυνοριακές αλληλεπιδράσεις εκπαιδευτικών και νηπίων στην Ελλάδα και την Κύπρο” (2006-2008). Πρόγραµµα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑ∆Α – ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006.  Τα τµήµατα Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήµιου Κρήτης, Επιστηµών Προσχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου, υλοποίησαν διαφορές δράσεις για την απάντηση διεθνών προκλήσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Ο χαρακτήρας των δράσεων ήταν υβριδικός. Στο διαδίκτυο, αναπτύχθηκε µία θεµατική δικτυακή πύλη (portal) για την Προσχολική Εκπαίδευση, η οποία στήριξε την αλληλεπίδραση των φορέων και των εκπαιδευτικών. Η φυσική συνιστώσα αφορούσε στην αλληλεπίδραση µελών των φορέων µέσω συνεδρίων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών µικρής διάρκειας και επιµορφωτικών συναντήσεων. Το περιεχόµενο του portal ήταν διεπιστηµονικό και περιελάμβανε τους θεµατικούς τοµείς της Γλώσσας, των Φυσικών επιστηµών και των Μαθηµατικών, καθώς και διαθεµατικές επεκτάσεις και προεκτάσεις ή συνδέσεις των τριών επιστηµονικών πεδίων µε την εµπλοκή µουσικών, εικαστικών, περιβαλλοντικών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι αρμοδιότητες μου στο πρόγραμμα περιελάμβαναν: α) συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης και β) σχεδιασμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού υποστήριξης των δραστηριοτήτων. Υπέυθυνος για το έργο ήταν ο Καθ. του ΠΤΔΕ Πανμιου Κρήτης κος Κιτσαράς Γεώργιος ενώ για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ο Καθ. Καλαβάσης Φραγκίσκος.

 • Aegean DOLPHIN: Distance and Open Learning Programmes on Hellenic Interactive Network. (1998-2000). EΠΕΑΕΚ-Προγράμματα Σπουδών από Απόσταση, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Οδ. Σακελλαρίδης. Οι αρμοδιότητες μου στα πλαίσια της συνεργασίας περιελάμβαναν α. Διαχείριση του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ρόδου. β. Συλλογή και πρωτογενή επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος.