1. «Εισαγωγή στη Διδακτική των Μαθηματικών» (Introduction a la Didactique des Mathematiques), Aegean University, Rhodes, 1991
  2. «Εφηρμοσμένη Διδακτική Μαθηματικών» (Didactique des Mathematiques Appliquee), Aegean University 1991, 1998
  3. «Μαθηματικές Εννοιες και Λογικές Διαδικασίες» (Notions Mathematiques et Processus Logiques), University of Patras, 1993,
  4. «Ανάλυση και σχεδιασμός Λογικομαθηματικών Δραστηριοτήτων» (Analyse et planification des activites Logico-mathematiques), University of Patras 1994, Aegean University 1996
  5. «Τα Μαθηματικά και η Διδασκαλία τους από την Αναγέννηση έως σήμερα» (Les Mathématiques et leurs enseignement du Moyen Age a nos jours), Athens University 1996
  6. «Ανάλυση Μαθηματικών κειμένων και Βιβλίων», (Analyse des texts et manuels mathematiques) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό, Master, Aegean University, ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2002
  7. «Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Μηχανική», (Introduction a l’Ingenierie Educative, Introduction on Educative Engineering) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2005