Καφούση Σουλτάνα (1994). Τα λάθη των μαθητών στα Μαθηματικά και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

     Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν η μελέτη των απόψεων και των πρακτικών των δασκάλων σχετικά με τα λάθη των μαθητών τους στα Μαθηματικά, καθώς και η διερεύνηση της διαδικασίας της αρχικής εξέλιξης των απόψεων και των πρακτικών τους στο συγκεκριμένο θέμα. Για την πραγματοποίηση της ερευνητικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε η εθνογραφική μέθοδος έρευνας. Στην έρευνα, η οποία είχε διάρκεια ενός σχολικού έτους, πήραν μέρος 7 δάσκαλοι που δίδασκαν στην Τρίτη Δημοτικού.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι δάσκαλοι διατηρούν μια παραδοσιακή αντίληψη για το νόημα και τις λειτουργίες του λάθους στη μάθηση των Μαθηματικών. Το λάθος θεωρείται ως ένδειξη αποτυχίας του μαθητή να αφομοιώσει τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και η παρουσία του λειτουργεί αρνητικά στη διαδικασία μάθησης. Επίσης, η προσπάθεια των δασκάλων να εξηγούν τα λάθη στους μαθητές τους είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πρακτικής τους. Στα αποτελέσματα καταγράφονται και αναλύονται οι αρχικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις απόψεις και τις πρακτικές των δασκάλων, τόσο κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε με θέμα τα λάθη των μαθητών στα Μαθηματικά, όσο και μετά την πραγματοποίησή του. Οι δάσκαλοι άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι το λάθος συνδέεται με τον τρόπο σκέψης ενός μαθητή και μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες μάθησης μέσα στη σχολική τάξη. Επίσης, οι περισσότεροι δάσκαλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον μαθητή που έκανε λάθος στηριζόμενοι στις δικές του εξηγήσεις και δημιουργώντας ένα κλίμα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών.
Τα συμπεράσματα της ερευνητικής εργασίας περιλαμβάνουν τη διατύπωση γενικών υποθέσεων για τα στάδια που μπορεί να ακολουθεί η εξέλιξη των απόψεων και πρακτικών των δασκάλων στο συγκεκριμένο θέμα και τη διερεύνηση των συνεπειών τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για δασκάλους στη Διδακτική των Μαθηματικών.