• Μπούφη, Α. & Καφούση, Σ. (1993). Επικοινωνία των μαθητών στην τάξη: ο ρόλος της στον προβληματισμό των δασκάλων γύρω από θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Μαθηματικών». Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Γλώσσα και Σκέψη στη Μαθηματική Παιδεία», 140- 155. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Πάτρα.
 • Καφούση, Σ. & Ντζιαχρήστος, Β. (1996). Οι ικανότητες των παιδιών στην αρίθμηση, καθώς έρχονται στην Πρώτη Δημοτικού. Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», 291-308. Επιμ. Πανεπιστήμιο Αθηνών και Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Αθήνα.
 • Καφούση, Σ. & Χαβιάρης, Π.  (1999). Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά του 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Μαθηματικά, Νέα Γενιά και Κοινωνία», 169-176. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Λάρισα.
 • Καφούση, Σ. (2002). Συζητώντας για την Ιστορία των Μαθηματικών στη σχολική τάξη. Πρακτικά του 19ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Τα Μαθηματικά Διαχρονικός Παράγοντας Πολιτισμού», 175-184. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Κομοτηνή.
 • Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2002). Οι ικανότητες των παιδιών στην έννοια της πιθανότητας, όταν έρχονται στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, με θέμα «Συμβολή της Στατιστικής στην Ανάπτυξη της Περιφέρειας», τόμος Α, 339-346. Επιμ. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Ιωάννινα.
 • Χαβιάρης, Π., Καφούση, Σ. & Καλαβάσης, Φ. (2003). Εργαλεία για την ανάλυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη σχολική τάξη των Μαθηματικών. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Μαθηματικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με θέμα «Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο», Αθήνα. (Έκδοση Πρακτικών σε cd).
 • Καφούση, Σ. (2003). Γονείς, μαθητές και συναισθήματα για τα Μαθηματικά». Συμμετοχή σε συμπόσιο με θέμα «Φοβίες και Άγχος για το Μάθημα των Μαθηματικών, (Φ. Καλαβάσης, Χ. Σκουμπουρδή, Στ. Ορφανός, Π. Χαβιάρης, Γ. Λόξα, Χ. Σταθοπούλου, Σ. Καφούση, Κ. Καπέλου). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας με θέμα: «Παλαιό κρασί σε καινούριο βαρέλι;», Βιβλίο περιλήψεων, σελ. 18. Ρόδος.
 • Καφούση, Σ. & Ντζιαχρήστος, Β. (2003). Οι απόψεις των γονιών για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Η διαδρομή του παιδιού στα Μαθηματικά από την προσχολική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση», 264-273. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Βέροια.
 • Καπέλου, Κ. & Καφούση, Σ. (2003). Προσεγγίζοντας την έννοια του φυσικού αριθμού ως τελεστή στο Νηπιαγωγείο. Πρακτικά του 20ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Η διαδρομή του παιδιού στα Μαθηματικά από την προσχολική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση»», 211-221. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Βέροια.
 • Καφούση, Σ., Σκουμπουρδή, Χ.  & Καλαβάσης, Φ. (2005). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και των γονιών για τις άτυπες γνώσεις των νηπίων στα μαθηματικά. Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ. , 313-321. Αθήνα.
 • Σκουμπουρδή, Χ. & Καφούση, Σ. (2006). Η διακοπή φοίτησης σε σχέση με το φύλο των μαθητών και τη μαθηματική τους επίδοση. Πρακτικά του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Τα Μαθηματικά ως πολιτισμός στο σύγχρονο κόσμο, προεκτάσεις στην κριτική σκέψη, στην επιχειρηματολογία και στην αισθητική», 583-595. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Πάτρα.
 • Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2007). Ανάλυση αριθμών και κατασκευή λεκτικών προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ., 326-335. Αλεξανδρούπολη.
 • Μώκος, Ε., Καφούση, Σ. & Καλαβάσης, Φ. (2008). Η έρευνα για τη μεταγνώση και τη μάθηση των Μαθηματικών: δεδομένα και προοπτικές. Πρακτικά της 5ης Διεθνούς Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, τόμος Ι, 379-391. Επιμ. Μ. Κούρκουλος & Κ. Τζανάκης. Παν. Κρήτης, Ρέθυμνο.
 • Φεσάκης, Γ. & Καφούση, Σ. (2008). Aνάπτυξη συνδυαστικής σκέψης νηπίων με τη βοήθεια ΤΠΕ: παραγωγή συνδυασμών με επανατοποθέτηση. Πιλοτική έρευνα. Πρακτικά του 6ου  Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ),129-136, Κύπρος.
 • Φεσάκης, Γ., Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Δημιουργώντας στοχαστικές εμπειρίες για την εξέλιξη των διαισθητικών αντιλήψεων νηπίων με  τη βοήθεια διαδικτυακών μικρόκοσμων. Πρακτικά  του 6ου  Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), 280-287, Κύπρος.
 • Σκουμπουρδή, Χ. & Καφούση, Σ. (2008). Η ανάπτυξη μαθηματικής συζήτησης μέσα από την ανάγνωση εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου στην προσχολική ηλικία. Πρακτικά του Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Μαθηματικά και Ανθρωπιστικές Επιστήμες», 524-533. Αθήνα.
 • Μώκος, Ε. & Καφούση, Σ. (2008). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη  μελέτη των μεταγνωστικών δραστηριοτήτων των μαθητών στα μαθηματικά. Πρακτικά του 25ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας με θέμα «Η Μαθηματική Εκπαίδευση και η σύνθετη πραγματικότητα του 21ου αιώνα», 419-433. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Βόλος.
 • Σκουμπουρδή, Χ., Τάτσης, Κ. & Καφούση, Σ. (2009). Απόψεις γονιών, παιδιών νηπιαγωγείου, για την εμπλοκή των Μαθηματικών σε καθημερινές δραστηριότητες και παιχνίδια. Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ., 131-140. Eπιμ. Φ. Καλαβάσης, Σ. Καφούση, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Χ. Σκουμπουρδή & Γ. Φεσάκης, Ρόδος.
 • Χαβιάρης, Π. & Καφούση, Σ. (2009). Επικοινωνία σχολείου-οικογένειας μέσω φύλλων εργασίας στα Μαθηματικά: μια μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ., 181-191. Eπιμ. Φ. Καλαβάσης, Σ. Καφούση, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Χ. Σκουμπουρδή & Γ. Φεσάκης, Ρόδος.
 • Νούλης, Ι. & Kαφούση, Σ. (2011). Στρατηγικές γινομένων που αναπτύσσουν τα παιδιά με σύνδρομο ASPERGER: μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά του 28ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας με θέμα  «Μαθηματική Μοντελοποίηση: Εφαρμογές στις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Εκπαίδευση», 523-537. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα.
 • Μώκος, Ε. & Καφούση, Σ. (2011). Μεταγνώση, Μαθηματικά και εργασία σε ομάδες. Πρακτικά του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εν.Ε.Δι.Μ., 341-350. Eπιμ. Μ. Καλδρυμίδου & Ξ. Βαμβακούση, Ιωάννινα.
 • Καφούση, Σ. (2012). Μαθηματικές αξίες και σχεδιασμός δραστηριοτήτων: η περίπτωση των Στοχαστικών Μαθηματικών. Πρακτικά συνεδρίου με θέμα «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην  Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» , 65-72. Πάτρα, Οκτώβριος Επιμ. Ε. Κολέζα, Α. Γαρμπής & Χ. Μαρκόπουλος (Προσκεκλημένη ομιλήτρια)
 • Νούλης, Ι., Kαφούση, Σ., Παπαηλιού, Χ. & Πολεμικός, Ν. (2013). Η καταλληλότητα των πολλαπλασιαστικών έργων των σχολικών εγχειριδίων Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού για παιδιά με σύνδρομο Asperger. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με θέμα «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση», Αθήνα. (Έκδοση Πρακτικών σε cd).
 • Μούτσιος-Ρέντζος, Α., Χαβιάρης, Π. & Καφούση, Σ. (2014). Οι αντιλήψεις μαθητών δημοτικών σχολείων για τη γονική εμπλοκή στα Μαθηματικά σε διαφορετικές σχολικές κοινότητες. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εν.Ε.Δι.Μ., Φλώρινα (Έκδοση πρακτικών σε CD).
 • Νούλης, Ι. & Kαφούση, Σ. (2014). Η διερεύνηση της πολλαπλασιαστικής σκέψης παιδιών με διάγνωση συνδρόμου Asperger μέσα από λεκτικά προβλήματα. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εν.Ε.Δι.Μ., Φλώρινα (Έκδοση πρακτικών σε CD)
 • Μώκος, Ε. & Καφούση, Σ. (2014). Μεταγνωστικές λειτουργίες και επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Η περίπτωση των αυθεντικών μαθηματικών προβλημάτων. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εν.Ε.Δι.Μ., Φλώρινα (Έκδοση πρακτικών σε CD)
 • Καφούση, Σ. (2014). Διδάσκοντας μαθηματικά στις μικρές ηλικίες: αξίες και δραστηριότητες. Πρακτικά 12ου Διήμερου Διαλόγου για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, «Τα Μαθηματικά στην προσχολική και στην πρώτη σχολική εκπαίδευση», 13-30. Επιμ. Δ. Χασάπης, Αθήνα. (Έκδοση πρακτικών σε CD, Προσκεκλημένη ομιλήτρια)
 • Τσαμπουράκη, Α. & Καφούση, Σ. (2014). Η έννοια του απείρου – Σκέψεις και προσεγγίσεις από μαθητές της ΣΤ τάξης Δημοτικού. Πρακτικά του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης & Έρευνας στη διεθνοποιημένη Δικτυακή Εποχή», 940-949. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Βέροια.
 • Χαβιάρης, Π., Καφούση, Σ. & Χρονάκη, Α. (2014). Οι πρακτικές των μαθητών και των γονέων τους στην επικοινωνία της στατιστικής πληροφορίας. Πρακτικά του 31ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές της Μαθηματικής Εκπαίδευσης & Έρευνας στη διεθνοποιημένη Δικτυακή Εποχή», 997-1007. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Βέροια.
 • Νούλης, Σ. & Kαφούση, Σ. (2014). Το χειραπτικό υλικό ως μέσο κατανόησης του πολλαπλασιαστικού συλλογισμού σε παιδιά με σύνδρομο Asperger. Πρακτικά 1ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες» , 295-312. Επιμ. Χρυσάνθη Σκουμπουρδή & Μιχάλης Σκουμιός, Ρόδος.
 • Τσαμπουράκη, Α. & Καφούση, Σ. (2015).ΟΙ μαθητές της Στ΄ ταξης του δημοτικού λύνουν προβλήματα για το άπειρο. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εν.Ε.Δι.Μ., 648-657. Θεσσαλονίκη. (Έκδοση πρακτικών σε CD)
 • Φραντζεσκάκη, Κ., Καφούση, Σ. & Φεσάκης, Γ. (2016). Σχεδιασμός συνθετικών μαθησιακών δραστηριοτήτων για τα Μαθηματικά και τις ΤΠΕ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: συνδυαστική και μικρόκοσμος Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;», 176-185. Επιμ. Μιχάλης Σκουμιός & Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Ρόδος.
 • Πετρέλλη, Π. & Καφούση, Σ. (2016). Σχεδιασμός συνθετικών μαθησιακών δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο: Καιρός και Στατιστική Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;», 186-195. Επιμ. Μιχάλης Σκουμιός & Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Ρόδος.
 • Ιντζίδου, Γ. & Καφούση, Σ. (2016). Σχεδιασμός Συνθετικών Μαθησιακών Δραστηριοτήτων για τα Μαθηματικά και τη Φυσική: Κλάσματα και Μείγματα Πρακτικά 2ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή Το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και το εκπαιδευτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες: μοναχικές πορείες ή αλληλεπιδράσεις;», 165-175. Επιμ. Μιχάλης Σκουμιός & Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Ρόδος.
 • Χαβιάρης, Π., Καφούση, Σ. & Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2017). Αντιλαμβανόμενες γονικές επιρροές από παιδιά Στ΄ Δημοτικού στη διαμόρφωση της μαθηματικής τους ταυτότητας: επίδοση και στάσεις. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Εν.Ε.Δι.Μ. 691-700. Αθήνα
 • Τσαμπουράκη, A. & Καφούση, Σ. (2018). Οι διαισθητικές αντιλήψεις μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το άπειρο: μια πιλοτική έρευνα. Πρακτικά του 35ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, με θέμα «Μαθηματικά: Έρευνα και Εκπαίδευση τον 21ο αιώνα», 983-992. Επιμ. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα.

Στρογγυλά τραπέζια-Συμπόσια

 • 2007 : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΔΙΜ, με διεθνή συμμετοχή, συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης», Αλεξανδρούπολη.
 • 2009: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΔΙΜ, συντονίστρια του στρογγυλού τραπεζιού με θέμα «Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές». Τίτλος εισήγησης «Οικογένεια, Σχολείο, Μαθηματικά: μια προσπάθεια οριοθέτησης του προβλήματος»(σελ. 69-74), Ρόδος.
 • 2014: Συμμετοχή στο συμπόσιο «Πρόγραμμα Σπουδών για την προσχολική ηλικία: από το σχεδιασμό στην εφαρμογή». Τίτλος εισήγησης: Διδακτική διαχείριση δραστηριοτήτων για τα στοχαστικά μαθηματικά στις μικρές ηλικίες. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία», 113-115. Θεσσαλονίκη ΤΕΠΑΕ-ΑΠΘ. Επιμ. Μ. Τζεκάκη & Μ. Κανατσούλη